FÖREGÅENDE SIDA

PDF-FORMAT

Väg E20, Ingared - Alingsås

Trafikverket

E20 är en viktig förbindelse mellan Sveriges två största städer, Göteborg och Stockholm. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och har stor betydelse för näringslivets transporter och arbetspendlingen i regionen. Idag är sträckan mellan Ingared och Alingsås en fyrfältsväg med ett antal plankorsningar. För att förbättra kommunikationen och säkerheten görs vägen om till motorväg med planfria korsningar.

Projektet omfattar:

-         9,7 km av E20 byggs om till motorvägsstandard.

-         14 km ny lokalväg.

-         5 km ny gång- och cykelväg.

-         2 nya trafikplats, Hästerydsmotet och Bodarmotet.

-         Befintlig trafikplats, Ingaredsmotet byggs om till motorvägsstandard.

-         5 nya broar.

-         Renovering av bro vid Ingaredsmotet.

Patriks van Meers uppdrag i projektet är att driva projektet som byggledare under perioden Nov 2010 - Maj 2011. Med ansvar för produktionsstyrning, ekonomisk reglering och kvalitetskontroll av entreprenörerna samt lösa tekniska problem som uppstår under byggtiden.


Byggherre: Trafikverket
Entreprenör: PEAB Sverige AB
Byggherrekostande: ca 290 Mkr
Byggtid: Sept. 2009 - April 2012

 


Bälgvägen 13 · 434 40 KUNGSBACKA

Mobil: 0703-50 11 20 · E-post: patrik@vanmeer.se · Hemsida: www.vanmeer.se